Obchodní podmínky

Hlavní strana -Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Mgr. Monika Horská (CA Mgr. Monika Horská, Kalimera Řecko) se sídlem Březinova 354, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 07055994 (dále jen CA) je oprávněná na základě živnostenského listu provozovat činnost cestovní agentury.

Předmětem činnosti cestovní agentury je prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má CA uzavřenou obchodní smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů a které jsou řádně pojištěny proti úpadku ve smyslu zákona č.159/1999 Sb. U jednotlivých zájezdů je uvedeno jméno konkrétní pořadatelské cestovní kanceláře.

Nabídka zájezdů zveřejňovaná na webu Kalimera Řecka je aktualizována na základě dat poskytnutých cestovními kancelářemi, které jsou pořadateli zájezdů. CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů, která může vzniknout např. chybou v aktualizaci dat apod. Závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

2. Poptávka zájezdu

Návštěvník serveru Kalimera Řecko (www.kalimera-recko.cz) může pro poptávku zájezdu i pro jakékoliv případné dotazy využít Poptávkový formulář (přímo proklikem u konkrétního zájezdu). Po obdržení nezávazné poptávky či dotazu k zájezdu bude klient kontaktován pracovníkem CA, který s ním dořeší všechny potřebné náležitosti a případné dotazy tak, aby mohl provést rezervaci zájezdu u pořádající CK.

Zprostředkování zájezdu je pro klienta realizováno ze strany CA bezúplatně. Provize CA za zprostředkování zájezdu je obsažena ve smlouvě mezi CA Mgr. Monika Horská, Kalimera Řecko a pořadatelem zájezdu (pořádající CK).

3. Rezervace

Jakmile dojde k potvrzení rezervace zájezdu u CK, CA o tomto informuje klienta (zpravidla telefonicky či SMS, popř. e-mailem) a sdělí mu, do kdy je nutné vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. CA taktéž zašle klientovi e-mailem návrh cestovní smlouvy s potřebnými pokyny, včetně všeobecných obchodních podmínek pořádající CK.

Klient je povinen zkontrolovat a doplnit údaje do cestovní smlouvy, smlouvu podepsat a obratem odeslat zpět do CA v co možná nejkratší době. Klient je rovněž povinen uhradit zálohu nebo doplatek zájezdu ve stanoveném termínu. Za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu) nenese CA odpovědnost.

CA upozorňuje zákazníka, že smlouva o zájezdu uzavíraná mezi ním a pořadatelem zájezdu se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořádající CK.

4. Platební podmínky

Úhrada zájezdů objednaných více než 1 měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že klient zaplatí zálohu ve výši 50 % z ceny zájezdu, doplatek do plné ceny zaplatí 1 měsíc před odjezdem. U zájezdů typu Last Minute a zájezdů objednaných méně než 1 měsíc před nástupem platí klient vždy plnou cenu zájezdu. Konkrétní platební podmínky daného zájezdu se řídí platebními podmínkami jednotlivých cestovních kanceláří. Zákazník je vždy CA informován před podpisem cestovní smlouvy o termínech a výši plateb.

Klient je povinen použít takové formy úhrady, která umožní včasné připsání částky na účet CK - převodem z účtu, složením hotovosti na účet CK v pobočce příslušné banky, příp. poštovní poukázkou. Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost.

CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou.

Pokud ve výjimečném případě CK zruší pořádaný zájezd, musí bez zbytečného odkladu vrátit platbu za takto zrušený zájezd zpět klientovi. CA nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě vzniknou klientovi.

5. Doklady k cestě

CA upozorňuje klienty, že pasové, vízové, zdravotní a jiné podmínky potřebné k vycestování do zvolené destinace jsou zcela v jejich osobní kompetenci (CA doporučuje klientům sledovat informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR). CA nenese žádnou odpovědnost za neudělení víz klientovi nebo za nesplnění jiných podmínek pro vstup klienta do země, kterou má navštívit.

Cestovní doklady (letenky, vouchery apod.) a pokyny k odjezdu obdrží klienti zpravidla týden před odjezdem od CA nebo pořadatelské CK. Letenky však mohou být předány až na letišti před odletem. U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě zájezdu.

6. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100 % ceny zájezdu ještě před jeho rezervací, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi vrací záloha v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

7. Zrušení smlouvy ze strany účastníků zájezdu

Storno podmínky při zrušení zájezdu ze strany klienta se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen.

8. Reklamace a náhrada škody

Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze smlouvy o zájezdu uzavřené mezi klientem a pořádající cestovní kanceláří je odpovědná pořádají CK. Cestovní agentura Mgr. Monika Horská, Kalimera Řecko je pouze zprostředkujícím subjektem a není oprávněna řešit reklamace vyplývající ze smlouvy o zájezdu.

CA doporučuje klientům, aby případné vady reklamovali u poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

V případě zprostředkování prodeje zájezdů je klient oprávněn vady zájezdu reklamovat také oznámením CA. Oznámení je nezbytné učinit bez zbytečného odkladu, přičemž CA reklamaci předá k vyřízení příslušné cestovní kanceláři.

9. Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním poptávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle zákona o ochraně osobních údajů má klient právo:

  • požadovat po CA informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u CA přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po CA výmaz těchto osobních údajů, přičemž výmaz bude proveden, pokud nebude v rozporu s oprávněnými zájmy CA,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na CA nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobné informace naleznete na stránce Ochrana osobních údajů + Cookies.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020.