Bájní tvorové a příšery

Nymfy

Nymphae

V řecké mytologii jsou Nymfy krásné vodní, lesní a horské bohyně či polobohyně. Jejich posláním byl zpěv, tanec a zábava.

Nymfy se vyskytovaly obvykle ve společnosti jiných tvorů, jakými jsou například Siléni, Satyrové, Panové nebo i ve společnosti bohů (Apollón, Dionýsos, Hermés, či Artemis). Většina z nich byla nesmrtelná.

Nymfy byly obvykle pannami, mnohé však měly potomky s bohy nebo lidmi. K lidem byly přívětivé, jenom pohlední mladí muži se před nimi museli mít na pozoru, mohli totiž přijít k nehodě nebo dokonce k záhubě (příkladem je Argonaut Hylás). Lidé jim budovali oltáře či svatyně a přinášeli jim oběti.

Dělí se do skupin podle toho, kde žijí:

  • Najády (nymfy jezerní, říční, potoční, v horských bystřinách, pramenech a zřídlech)
  • Oready (nymfy horských údolí i horských velikánů)
  • Dryády (nymfy jeskyň, hájů i jednotlivých stromů)

V širším smyslu se k nymfám řadily také mořské nymfy:

  • Ókeanovny nebo Ókeanidy (bohyně vnějšího moře)
  • Néreovny nebo Néreidky (mořské nymfy)