Historie ostrova Zakynthos

První zmínky o ostrově Zakynthos nalezneme již v řecké mytologii, která ostrov vyobrazuje jako zelený ráj s kouzelnou přírodou a místo pro kratochvíle řeckých bohů. Za zakladatele a prvního vládce ostrova je označovaný Zakynthos, syn trojského krále Dardana.

Z hlediska svého umístění se Zakynthos postupně stával významným řeckým ostrovem a řada mocností se nad ním snažila prosadit svůj vliv. Jeho strategického postavení si jako první všimli Římané, kteří ostrov obsadili v 2. století př. n. l. a přinutili zdejší obyvatele podřídit se jejich nadvládě. Následně, ve 4. století, byl ostrov připojen do sféry vlivu Byzantské říše a toto období se vyznačovalo především rozvojem křesťanství a výstavbou církevních i obranných staveb. V mezidobí ostrov zažíval spíše nejistotu a musel se bránit nájezdům různých kmenů. Významnou epochou zakynthoské historie bylo tzv. benátské období (15. až 18. století). Vliv Benátčanů je na ostrově patrný dodnes, a to zejména v oblasti architektury a kultury. Ostrovu Zakynthos se někdy také přezdívá „řecké Benátky“.

Následující období se nese v duchu snah o vznik svobodného Řecka. Důležitým impulsem byla v tomto směru francouzská nadvláda, která trvala sice krátce, ale její heslo „rovnost a spravedlnost“ podnítilo u Řeků nový směr smýšlení. Obyvatelé Zante otevřeně podporovali Řeky proti Turkům během řecké války za nezávislost (r. 1821), zatímco sami byli v područí Britů. Po odtržení Řecka z tureckého vlivu už jónské ostrovy nic nezastavilo a v r. 1864 se připojily ke svobodnému Řecku.

Moderní éru historického vývoje ostrova Zakynthos poznamenaly dva zásadní momenty – druhá světová válka, kdy byla svoboda řeckých ostrovů znovu dočasně omezena, a ničivé zemětřesení, které zasáhlo oblast v r. 1953. Silné zemětřesení a následné devastující požáry byly pohromou především pro infrastrukturu a památky ostrova, dochoval se opravdu jen zlomek z historického bohatství ostrova. Obyvatelé ostrova se ale při obnově měst a památek snažili co nejvíce zachovat jejich původní vzhled.

V současnosti patří Zakynthos k turisticky nejoblíbenějším řeckým ostrovům – má nádherné a čisté pláže, menší i větší turistická letoviska a spoustu zajímavým tipů na výlet, ať již preferujete přírodní zajímavosti či historické památky.

O počátcích osídlení ostrova se dozvídáme ze spisů starověkého řeckého básníka Homéra, který se o Zakynthosu zmínil v eposech Iliada a Odysea. Popisuje ho jako ostrov plný lesů a tvrdí, že původními obyvateli ostrova byli osadníci z peloponéské oblasti, konkrétně z Arkádie. Za zakladatele ostrova je označován Zakynthos, syn trojského krále Dardana.

více

Soupeření o Zakynthos

Význam Zante v očích mocností roste

Římské období: 191 př. n. l. - 4. století (Římská říše jako státní útvar starověkého Říma existovala v letech 27 př. n. l. až 395 n. l., kdy se rozpadla na Východořímskou říši a Západořímskou říši)
Byzantské období: 4. století - 15. století (Byzantská říše neboli Východořímská říše existovala od roku 395 do poloviny 15. století)
Benátské období: 1485 - 1797


více

Boje za nezávislost

Vznik svobodného Řecka

Nová éra společenského smýšlení obyvatel Jónských ostrovů přišla s francouzskými republikány a jejich heslem „Rovnost a spravedlnost“. Tuto dosud nepoznanou formu státního zřízení tak podporovaly spíše nižší společenské vrstvy, v nichž nové svobody probudily touhu po rovnosti a nezávislosti. Šlechta se však nehodlala jen tak svých výsad vzdát a podpořila proto dohodu Ruska a Turecka, které následně převzaly vládu nad ostrovem. Tyto změny ale v obyvatelích Zakynthosu podnítily snahy o právo na sebeurčení. Během britské okupace aktivně podporovali Řeky ve válce za nezávislost a v roce 1864 se Jónské ostrovy staly součástí Řecka.

více

Svoboda řeckého ostrova byla omezena za druhé světové války, kdy se Zakynthos dostal do područí cizích mocností. Ostrov obsadila italská a následně německá vojska, a to až do roku 1944, ve kterém byl Zakynthos osvobozen a znovu připojen k Řecku. Jen o pár let později, v roce 1953, ale na Zante čekala další těžká zkouška – velké zemětřesení a následný devastující požár zničily téměř všechny budovy ve městě. Přesto se ale obyvatelům ostrova podařilo město obnovit do původní podoby.

více