Řečtí filozofové

Arkesiláos z Pitany

Arkesiláos z Pitany patří k řeckým filozofům, byl šestý vedoucí Platónské Akademie a zakladatel platónského skepticismu. Narodil se v roce 315 př. n. l. a zemřel v roce 241 př. n. l.

V matematice byl Arkesiláos žákem Autolika z Pitany a Hipponika. Ve filosofii jej učil Theofrast a Krántor. Silně jej také ovlivnilo skeptické učení Pyrrhóna z Élidy, které se snažil skloubit s učením Platónovým.

Platónův názor, že poznání smyslových orgánů nemůže být pravdivé, okomentoval Arkesiláos takto: "Pravdivým nemůže být ani poznání rozumové. O podstatných věcech je tak třeba zdržet se úsudku (epoché), nicméně k jednání lze nalézt "dobré důvody" (eulogon). " Může být tedy považován za předchůdce probabilismu.

V Platónské akademii jako vedoucí zavedl metodu výuky platónským dialogem. Tímto krokem získal pro školu mnoho nových žáků a zastavil tím úpadek celé Akademie.

Byl zastáncem skepticismu. Říkal například: "Pravda existuje, ale otázkou je, zda tak ubohé stvoření jako je člověk, ji může poznat. " Dále také oponoval škole stoiků a dokonce zaútočil i na stoické kritérium pravdy a to takto: "Nemůžeme tedy vědět nic, dokonce ani to, že nic nevíme, protože nikdy nerozpoznáme, zda je něco pravda či nikoliv. Zůstává nám tak jediné řešení – zdržet se jakéhokoliv soudu – epoché."

Arkesiláos nenapsal žádné spisy. Jeho učení ale zprostředkovávají jeho žáci, např. Lakydés. Hodně jej zmiňuje i Cicero, Sextus Empiricus či Diogenes Laertios.