Řečtí filozofové

Chrýsippos ze Soloi

Chrysippus

Chrýsippos ze Soloi byl řecký stoický filozof, který se narodil v roce 280 př. n. l. v Soloi (dnešní Soloi v Turecku) a zemřel v roce 207 př. n. l. v Athénách.

Jeho učitelem byl Kleanthés z Assu, kterého pak sám nahradil na pozici představeného stoické školy. Za hlavní úkol si Chrýsippos zvolil uspořádat nauky svých předchůdců a dát jim definitivní podobu. Tímto činem připravil úspěch stoicismu v římské době.

Chrýsippos se narodil v bohaté rodině, ale kvůli nekalým praktikám právníků přišel o své dědictví, a tak odešel studovat do Athén. Zde napsal 700 knih, z kterých se dochovaly jen zlomky, které použili jeho následovníci ve svých dílech.

Filosofie Chrýsippa ze Soloi vycházela z díla Zénóna z Kitia, ale byla ovlivněna i Arkesilaem, Aristónem z Chia a hlavně Kleanthem. Upravil pohled na výrokovou logiku. Za Aristotela se bral zřetel pouze na správné soudy (výroky), ale Chrýsippos výroky začal kombinovat ("Pokud platí, že ve dne je světlo a víme, že je den, je tudíž také světlo."). Při tvorbě moderního výrokového počtu v 20. století se hojně čerpalo právě z jeho díla.

Do matematiky dodal významné učení, že jednotka je číslo.

Dle Chrýsippa je lidský život naplněn, pokud je počestný. Toto však není dáno člověku od narození a musí tento stav pěstovat. Důraz kladl na mírnost, znalost, statečnost a pravdivost.