Řečtí filozofové

Filón Alexandrijský

Filón z Alexandrie, Philo Iudaeus

Filón Alexandrijský byl židovský řecky píšící filosof a teolog, který se narodil asi v roce 20 př. n. l. v Alexandrii a zemřel v roce 40 n. l. Byl nejvýznamnějším představitelem židovské helénistické filosofie.

Filón Alexandrijský se narodil v zámožné rodině v Alexandrii a od mládí byl kvalitně vzděláván. Studoval například Platónovy spisy. Byl uznávaným mužem, který byl zván na hostiny či do divadel. V pokročilém věku byl členem poselstva alexandrijských Židů k císaři Caligulovi, které žádalo o zrušení nařízení o císařových sochách v synagogách.

Filón se snažil propojit židovskou víru a etiku s řeckou filosofií. K tomu používal alegorický výklad Bible. Jeho názory hrály důležitou roli v křesťanské christologii. Jeho dílo citovalo mnoho autorů a hlavně jeho nauka o Božích silách a o Logu dala základy pro vznik učení o Boží Trojici.

Naopak rabínský judaismus (hlavní proud v židovství) jeho myšlenky zavrhl jakožto přílišný odklon od tradice. Například Mojžíše považuje nejen za největšího proroka, ale také za největšího filosofa.

Základní myšlenkou Filóna bylo, že řečtí myslitelé znali Tóru, a tak se řecká filosofie stává židovskou záležitostí. Judaismus dokonce považoval za filosofický systém. Filónovo dílo nebylo domyšlené do nejmenších detailů, protože spojil až příliš mnoho filosofických proudů a z toho pramenily nejasnosti a nedůslednost.

Zájem o jeho dílo se obnovil až v 19. století, kdy se objevilo liberální židovství, které mělo za cíl spojit židovskou víru s otevřeností vůči okolí.