Řečtí filozofové

Hérakleitos z Efesu

Hérakleitos z Efesu byl řecký filosof, který se narodil v roce 540 př. n. l. v Efesu (dnešní Turecko) a zemřel v roce 480 př. n. l. v Athénách. Někdy je nazýván „Temný“ či „Plačící filosof“ skrze jeho opovržlivé poznámky o lidech. Jeho nejznámější citát zní „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky“.

Hérakleitos pocházel z královské rodiny v Efesu, a byl tedy vysokým aristokratem. Není však zcela jasné, kdo byl jeho otcem (Blosón, Hérakont, Bauber, Blysón). Ale je také možné, že všechna tato jména zobrazují jednoho a téhož člověka.

Hérakleitos již od mládí udivoval svými výroky, kdy tvrdil, že nic neví. Když dospěl, tak tvrdil, že všechno poznal. Nebyl žákem nikoho, ale prý vyhledal sám sebe ("Prohledal jsem sebe samého a naučil se všemu sám od sebe.“). Jiné zdroje však uvádějí, že poslouchal Xenofana a Hippasa. U Xenofana to nejspíše nebude pravdou, protože ten měl město opustit ještě dříve, než se Hérakleitos narodil.

Hérakleitos se později stáhnul do asylu Artemidina chrámu v Efesu. Proč tak učinil se neví, ač zásadní domněnka tvrdí, že odešel, protože byl z města vyhnán jeho druh Hermodóros. Navíc v chrámu měl Hérakleitos významné místo jakožto potomek efesského královského rodu. Následně dostal i nabídku z Athén, aby se přestěhoval tam, ale s díky odmítl.

V Efesu od něj žádali sepsat zákony, ale i je odmítl, protože obec prý již byla opanována špatnou ústavou. Zde měl napsat svoji nejznámější knihu "O přirozenosti" (O přírodě ). Ta se bohužel nedochovala, ač ji cituje mnoho dalších autorů (například Aristotelés), a tak jsou z ní známy určité části. Kniha měla být věnována jako dar do svatyně Artemidiny. Kniha samotná se měla členit na tři části (o veškerenstvu, politickou a teologickou).

Zajímavé je samotné učení Hérakleita: "Všechno se pohybuje a nic netrvá." Obdoby tohoto citátu jsou: "Nevstoupíš dvakrát do téže řeky." či "Slunce je vždy nové." Tento citát zmiňuje i Platón.

"Původ a podstata světa je oheň." Hérakleitos jej nepovažuje za pralátku. Tvrdil "všechno jsoucí tvoří z ohně jeho zhušťováním a zřeďováním". Oheň je dle něj "aktivní", "věčný", "sám se živí" a "stoupá". Jeho větším a větším stlačováním vzniká prve vzduch, pak voda a nakonec země.

Byl velký kritikem společnosti: "Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno, nehynoucí slávu místo pomíjivosti; mnozí však se sytí jako dobytek.", "Ti, kdo neumějí naslouchat, neumějí ani mluvit.", "Lidská mínění jsou dětské hračky." Kritizoval i své předchůdce Homéra, Hésioda a Pythagora. Dokonce kritizoval i své krajany: "Efesané si zaslouží, aby všichni dospělí byli usmrceni a zanechali město nedospělým, protože vyhnali toho nejprospěšnějšího, Hermidóra."

Jak Hérakleitos z Efesu zemřel se přesně neví, ale nejpravděpodobnější je nemoc. Důležité je, že měl velký vliv na pozdější filosofy (Platón, Aristotelés, Kléméns Alexandrijský, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger a další).