Řečtí filozofové

Parmenidés

Parmenidés z Eleje

Parmenidés byl řecký předsokratovský filosof. Narodil se v roce 510 př. n. l. v řecké kolonii Elea (dnes Velia na jihu Itálie) a zemřel v roce 450 př. n. l.

Parmenidés patřil mezi nejvýznamnější filosofy a Platón jej pokládal za „otce filosofie“. Byl také zakladatelem Elejské školy, ke které patřili jeho žáci Zenon z Eleje či Melissos.

Jeho díla se nedochovala až na několik zlomků. Měl napsat veršované dílo „O přírodě“ (Peri fyseós). To mělo prý 3000 veršů, z kterých se zachovalo však pouze 150. Dílo bylo rozděleno na tři části (předmluva, cesta pravdy, cesta zdání). Dílo je napsáno neobyčejně hutným a úsporným jazykem a jeho výklad je tak velmi složitý.

Parmenidés je brán jako první „kritický“ filosof, který se nespokojuje s běžným smyslovým poznáním. Poznání se, dle něj, musí zakládat na rozumové kritice, požadavku bezespornosti a na pevných pojmech. To je velký rozdíl oproti jeho předchůdcům, kteří věci vysvětlovali pomocí zkušeností. Parmenidés je tedy vlastně prvním teoretikem.