Řečtí filozofové

Periandros

Periandros byl řecký filosof a tyran v Korintu, bývá také řazen mezi sedm mudrců archaického Řecka. Narodil se v roce 665 př. n. l. a zemřel v roce 585 př. n. l.

Jeho otcem byl Kypselos, který byl tyranem v Korintu. Po jeho smrti převzal Periandros roku 627 př. n. l. samovládu (tyranii) v Korintu. Za ženu si vzal dceru samovládce v Epidauru Proklea (Lysidu). Sám ji však nazýval Melissou. Měl dva syny, přičemž starší Kypselos byl neschopný vlády pro svoji slabomyslnost a mladší Lykofron zemřel ještě za Periandrova života.

Za jeho vlády dosáhl Korint největšího hospodářského a politického rozmachu. Hlavním důvodem bylo, že Periandros byl zdatným válečníkem. Dokázal vybudovat silné loďstvo a k tomuto účelu také rozšířil korintské přístavy.

Mimo jiné pozvedl zemědělství, řemesla i obchod a zavedl novou peněžní soustavu. Plánoval prokopat Istmos (Korintskou šíji), ale to se ukázalo jako příliš obtížné, a tak napříč vybudoval kamennou rampu, která sloužila pro přetahování lodí přes souš. Tímto lodě nemusely obeplouvat Peloponéský poloostrov a zkrátily si tak dobu plavby. Zároveň se vyhnuly nebezpečím při tomto obeplouvání. Nevymáhal žádné speciální daně a spokojil se s těmi, které plynuly z tržišť a přístavů. Zřídil dokonce radu, která hlídala poměr výdajů a příjmů.

Dále Periandros zakládal nové kolonie (na západním pobřeží Řecka na cestě do Itálie) a udržoval přátelské vztahy s Lýdií a s Egyptem.

Po jeho smrti převzal vládu jeho příbuzný Psammetichos, který byl však v roce 583 př. n. l. zavražděn. Tyranidu poté nahradila oligarchie (rozhodovali bohatí obchodníci a průmyslníci).

O jeho životě koluje mnoho historek:

  • Například se do něj měla zamilovat jeho matka a tajně s ním souložila.
  • Dále prý změnil surově a násilně vládu na tyranii a obklopil se třemi stovkami tělesných strážců. Zakázal občanům vlastnit otroky a trávit čas v zahálce a každému vždy našel nějakou práci.
  • Měl usmrtit svoji těhotnou manželku tím, že po ní mrštil stoličkou. A to prý kvůli návalu hněvu skrze pomluvy od souložnic, které nechal následně upálit.
  • Měl vypudit svého syna Lykofrona na Kerkýru, protože Lykofron nesnesl informaci o tom, že Periandros zabil jeho matku. Ve stáří jej Periandros žádal, aby se vrátil, ale to se jim nepovedlo. Domluvili se tak, že Periandros odejde na Kerkýru a Lykofron bude vládnout v Korintu. Obyvatelé se však báli, že by jim měl vládnout Periandros, a tak Lykofrona zabili. Periandros pak ze msty poslal 300 synů předních mužů z Kerkýry do Sard, aby tam byli vykastrováni a stali se eunuchy. Na ostrově Samos však syny místní osvobodili a poslali je domů.

Novodobí historikové zpochybňují hodnověrnost starověkých zpráv, které dělají z Periandra násilnické monstrum. Prý nebyl svatý, ale určitě ne tak krutý, jak se o něm traduje.