Řečtí filozofové

Platón

Plato

Platón byl řecký filosof, pedagog a matematik. Narodil se v roce 427 př. n. l. (starověké Athény) a zemřel v roce 347 př. n. l. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších myslitelů historie. Platón je zakladatelem athénské Akademie, která byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou dialogu mezi Sókratem a dalšími osobami, kdy Sókrates byl jeho učitel.

Platón se narodil do jedné z nejvýznamnějších rodin. Jeho otec Aristón odvozoval svůj původ od athénského krále Kodra. Jeho matka Periktioné pocházela z rodu slavného básníka a zákonodárce Solóna. Její bratři Charmidés a Kritiás se podíleli na vládě třiceti na konci peloponéské války.

Jeho původní jméno bylo Aristoklés. Platón je pouze jeho obecně rozšířený pseudonym, který mu prý dal jeho zápasnický trenér. Toto slovo má znamenat "široký, mohutný".

V mládí se mu dostalo kvalitního vzdělání v mnoha různých oborech (gramatika, hudba, gymnastika, filosofe atd.). S filosofií jej poprvé seznámil Kratylos. Posléze se ve svých 20 letech seznámil se Sókratem a stal se jeho nejvěrnějším žákem, kdy právě od Platóna pochází většina informací o Sókratovi. Když byl Sókrates roku 399 př. n. l. odsouzen a popraven, odešel snad Platón z Athén do Megary a cestoval do Itálie, na Sicílii, do Egypta a do Kyrény. Když mu bylo 40 let, tak se vrátil do Athén a v „Akadémově háji“ založil slavnou Akademii. Zemřel ve svých 80 letech.

Spolu se Sókratem obrátili pozornost filosofů od úvah o povaze a původu světa k otázkám člověka a lidské společnosti.

Ve svých dílech převažují dialogy se Sókratem, ale někde není přítomen vypravěč. Mnohdy v těchto dialozích lze najít nesrovnalosti s biografií daných reálných postav. Například v Prótagorovi jsou Alkibiadés a Agathón mladíci, kdežto Apollodóros a Glaukón by mohli být jejich otci. V Symposiu je to právě naopak.

Jeho dialogy se podobají dobovému divadlu. A to proto, že na scéně vystupují nejvýše tři postavy, které mají „sbor“ mlčících posluchačů. Platónova díla se citují s uvedením stránky a sloupce či úseku ve vydání francouzského tiskaře H. Étienne (Stephanus). Celkem 36 dialogů, které se dochovaly pod Platónovým jménem, se už od starověku řadí do čtveřic, tzv. tetralogií.

Platónův vliv na celou filosofii je ohromný. Ve starověku na něj navázal střední a nový platonismus. Skrze Augustina dokonce i křesťanské myšlení. Ve vrcholném středověku prostřednictvím Prokla a Dionysia Areopagity. I renesanční myšlení je ovlivněno zejména Platónem.