Řečtí spisovatelé

Hérodotos z Halikarnássu

Hérodotos z Halikarnássu

Hérodotos z Halikarnássu byl řecký spisovatel a historik. Narodil se v roce 484 př. n. l. (Halikarnassos) a zemřel v roce 425 př. n. l. (Thúrie). Byl označován jako otec dějepisu.

Hérodotos se narodil v Halikarnássu v Malé Asii. Zde byl politicky aktivní a zapojil se do pokusu svrhnout tyrana Lygdamida. Po neúspěchu musel odejít do exilu na ostrov Samos. Po návratu se však opět zapojil do komplotu proti stejnému tyranovi, ale již úspěšnému. Ve stáří se naopak zase vrátil na Samos.

Po celý život Hérodotos hojně cestoval a tvrdil, že k historii je třeba přistupovat geograficky a naopak i ke geografii historicky. Z toho pramení i jeho známý výrok „geografie je reálná, lidskou rukou vytvořená historie“. Dlouho pobýval i v Athénách, kde navázal kontakt například se Sofoklem a Periklem. Zde dostával od města odměnu za předčítání úryvků svého díla.

Jeho dílo Dějiny tvořilo devět knih, které tak vytvořily nejúplnější popis světa, který znali tehdejší Řekové. Mimo jiné je zde popsán vznik a vývoj Perské říše a její konflikt s Řeckem či vztahy mezi řeckými obcemi. Dále se zde systematicky zabývá Egyptem či podává první věrohodné zprávy o Skytii (v Černém moři).

Hérodotos zde zmiňuje i Indus či jižní Nubii. Středozemní moře, Atlantský oceán a Indický oceán (Eritrejské moře) jsou pro něj jediným spojeným mořem. Libyi (Afriku) a Asii obklopují na jihu vodní prostory. „Pokud jde o Evropu, nikdo s určitostí neví, je-li na východě a na severu omývána vodou,“ tvrdil.

Řeší zde i topografické údaje, kde dělá soupis řek, hor, měst a podobně. Okrajově se věnuje i zvykům různých kmenů a etnických skupin. Dále například i různorodosti fauny a flóry.