Užitečné informace

Hlavní strana -Užitečné informace -Zrušení zájezdu a storno poplatky

Zrušení zájezdu a storno poplatky

Je už zcela běžné, že si zájezdy objednáváme i s několikaměsíčním předstihem. Důležitou roli hraje především cena zájezdu, která bývá v tzv. first minute akcích velice lákává, do některých destinací je také třeba si vyřídit nutné cestovní doklady s dostatečnou časovou rezervou nebo počítat se speciálním očkováním apod. Během této doby se však může přihodit něco, kvůli čemu musíme zájezd bohužel zrušit. Jak je to se storno poplatky za zrušení zájezdu? A zachrání nás připojištění storna zájezdu?

Odstoupení od smlouvy o zájezdu bez storno poplatků

Podle občanského zákoníku lze bez storno poplatků odstoupit od smlouvy o zájezdu uzavřené s cestovní kanceláří (CK) pouze v případě, pokud v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly mimořádné okolnosti, které mají vliv na čerpání služeb nebo na dopravu.

Pokud tyto mimořádné okolnosti (např. nakažlivé onemocnění, teroristický útok, přírodní katastrofa a další) nemají vliv na kvalitu čerpání služeb zájezdu, CK nemá povinnost upouštět od storno poplatků při zrušení smlouvy ze strany zákazníka. Ocitne-li se však zákazník v průběhu zájezdu v souvislosti s onemocněním nebo s opatřeními zavedenými kvůli jiným mimořádným okolnostem v nesnázích, je mu cestovní kancelář povinna poskytnout pomoc.

Zákazník má také právo odstoupit od smlouvy bez storno poplatků, pokud byla CK nucena u již zakoupeného zájezdu provést nějaké změny (např. v ubytování, dopavě apod.) a zákazník s těmito změnami nesouhlasí. O uskutečněných změnách musí CK informovat klienta, který se rozhodne, zda nové podmínky smlouvy přijme, nebo nepřijme. O svém rozhodnutí musí ale následně klient informovat zpět CK ve stanovené lhůtě (min. 5 dnů), jinak je automaticky bráno, že s navrženou změnou souhlasí! Pokud klient ale změnu odmítne, má právo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez storno poplatků.

Nakažlivé onemocnění

V případě nějakého závažného nakažlivého onemocnění, epidemie apod. se musí jednat o zájezd, který směřuje přímo do toho konkrétního místa zasaženého onemocněním. "Mimořádnými okolnostmi" se v tomto případě rozumí také ochranná opatření (např. karanténní opatření), která byla vyhlášena pro konkrétní území a která by měla vliv na cestu, pobyt a čerpání dalších služeb.

Podrobnější informace k tomuto tématu naleznete v článku Koronavirus a storno zájezdů.

Teroristický útok, přírodní katastrofa

Obdobně události jako teroristický útok nebo přírodní katastrofa typu záplavy, zemětřesení apod. jsou nepříjemnosti, které cestovní kancelář nemohla dopředu očekávat a nemohla je ani nijak ovlivnit. Pokud není dotčena kvalita vašeho zájezdu (pobytu, stravování, cesty atd.), nemá CK povinnost vám peníze za zájezd vracet.

V těchto závažných případech se můžete zkusit s CK domluvit na změně zájezdu (i za cenu nějakých podmínek a příplatků) nebo musíte odstoupit od smlouvy o zájezdu klasickým způsobem, tedy i za cenu storno poplatků.

Storno poplatky a jejich výše

Podmínky pro odstoupení od smlouvy a výše jednotlivých storno poplatků jsou vždy uvedeny ve smlouvě o zájezdu, kterou mezi sebou uzavřely cestovní kancelář na jedné straně a zákazník na straně druhé. Řešíte-li zrušení vaší dovolené nebo jiný konkrétní případ, v prvé řadě se proto podívejte do uzavřené smlouvy o zájezdu.

Konkrétní nastavení storno poplatků se mezi jednotlivými CK liší. Zpravidla ale platí, že čím později klient zájezd zruší (tzn. čím více se blíží datum odjezdu), tím jsou storno poplatky vyšší. Jako storno poplatky jsou tedy označovány peníze, které si CK ponechá při zrušení zájezdu. Méně než měsíc před odjezdem už to může být klidně polovina ceny zájezdu a týden před odjezdem už také CK nemusí vrátit klientovi vůbec nic.

Obecný postup pro odstoupení od smlouvy je takový, že zrušení zájezdu se musí zaslat cestovní kanceláři písemně a s podpisem té osoby, která daný zájezd zakoupila. Za den doručení je pak považován den, kdy se žádost o zrušení dostala k rukám pracovníka CK. Od tohoto dne se poté odvíjí výše storno poplatku, která bude klientovi za zrušení zájezdu účtována.

Pojištění storna zájezdu

Určitou ochranou zákazníka pro neočekávané zrušení smlouvy a z toho plynoucí storno poplatky může být pojištění storna zájezdu. Tento druh pojištění lze dnes už uzavřít u většiny pojišťoven nebo si ho můžete sjednat rovnou při zakoupení zájezdu v cestovní kanceláři. Pojištění storna zájezdu vychází obvykle na dvě až tři procenta z celkové ceny zájezdu, CK ho také často nabízejí v cenově zvýhodněném balíčku cestovního pojištění.

Díky pojištění storna zájezdu má tak klient šanci, že získá podstatnou část peněz ze zrušeného zájezdu zpět. Opět ale i zde platí, že pojištění tohoto rizika se napříč pojišťovnami může lišit, a je proto důležité si přečíst, na jaké případy se pojištění vztahuje a do jaké finanční výše klienta kryje (i zde může hrát roli to, jak pozdě bude zájezd zrušen).

Obvykle se pojištění storna zájezdu vztahuje na: vážnou nemoc, úraz nebo úmrtí, výpověď z práce (ze strany zaměstnavatele), žádost o rozvod, velkou škodu na majetku způsobenou požárem, vytopením, krádeží apod. V důsledku událostí posledních let některé pojišťovny zařadily do své nabídky také dražší balíček služeb zahrnující např. i teroristický útok nebo přírodní katastrofu.

Pojištění storna zájezdu se vztahuje na všechny osoby uvedené ve smlouvě o zájezdu. Pokud se tedy na zájezd chystá celá rodina a jeden člen vážně onemocní, pojistka kryje celou rodinu, resp. daný zájezd.

Pojištění storna zájezdu má ale také svá specifika. Např. když si u CK zákazník zakoupí pouze letenku, kterou později zruší, pojištění storna zájezdu se vztahuje pouze na cenu samotné letenky, nikoliv na další poplatky (letištní, bezpečnostní, palivové apod.). Obdobně ve smlouvě s pojišťovnou naleznete také tzv. výluky z pojištění (tzn. věci nebo rizika, které jsou vyjmuty z pojistného krytí a za které pojišťovna klientovi škody hradit nebude) - typicky např. nemožnost čerpat dovolenou z pracovních důvodů, náhlá ztráta zaměstnání (u některých pojišťoven je toto riziko kryto - viz výše, a výluka platí jen pro výpověď podanou zaměstnancem), zamítnutá žádost o vízum nebo neplatné cestovní doklady, nečekaná nepříznivá geopolitická, klimatická, ekologická či epidemiologická situace v cílové destinace (viz výše), změna zdravotního stavu v důsledku požití alkoholu či jiných návykových látek nebo vlivem psychických problémů i zrušení cesty z důvodu těhotenství včetně zdravotních komplikací.

Kdy může od smlouvy o zájezdu odstoupit cestovní kancelář

Cestovní kancelář nemůže (na rozdíl od klienta) odstoupit od smlouvy o zájezdu jen tak bezdůvodně. Podle občanského zákoníku tak může učinit pouze ve dvou případech: 1) když klient poruší svoji povinnost (např. platební povinnost, když nezaplatí zájezd ve stanoveném termínu) nebo 2) když je CK nucena zrušit samotný zájezd.

Pokud zájezd zruší sama cestovní kancelář, zpravidla klientovi za tento zrušený zájezd nabídne jiný. Je však na klientovi, zda tuto nabídku přijme, či nikoliv. Odmítne-li, měla by mu cestovní kancelář vrátit peníze bez zbytečného odkladu.

Pokud CK zájed zruší těsně před jeho realizací, měla by klientovi vyplatit i tzv. odškodné (penále za neuskutečnění zájezdu) - konkrétní nastavení tohoto případu a výše penále je uvedeno ve smlouvě o zájezdu. Odškodné ale CK nemusí platit, pokud ke zrušení zájezdu došlo z důvodu "vyšší moci" nebo z důvodu malé obsazenosti (pokud toto CK avizuje dopředu).