Řečtí filozofové

Prótagorás z Abdér

Prótagorás z Abdér byl řecký filosof a řečník. Narodil se v 481 př. n. l. (Abdéra v Thrákii) a zemřel v roce 410 př. n. l. Je považován za nejznámějšího z první generace sofistů.

V mládí byl prý Prótagorás žákem Démokrita. Proslavil se výrokem „mírou všech věcí je člověk – jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou“.

Podle něj byl pojmenován kráter Protagoras na přivrácené straně Měsíce.

Prótagorás z Abdér působil také v Athénách, kde založil filosofickou školu. Zde se přátelil s Periklem, s nímž hojně diskutoval o právních otázkách. Později byl však z Athén vypovězen (prý pro bezbožnost), protože ve spise O bozích tvrdil, že o nich nemůže vědět, zda jsou nebo nejsou, a uznával pouze užitečnost náboženství pro společnost. Po cestě do vyhnanství na Sicílii utonul.

Jeho díla se nezachovala, ale máme o nich informace od Platóna, Aristotela či Sexta Empirika. Jako jeden z prvních se zabýval správným užíváním a přesným významem slov. To bylo hlavně v souvislosti s výkladem zákonů.

Velmi často je Prótagorás z Abdér brán jako protiklad k Sókratovi.