Starověké řecké městské státy

Délos

Délu, Dýlos

Délos je ostrov v Egejském moři, patřící do souostroví Kyklády. V současnosti je ostrov Délos zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.

Dle mytologie se zde narodili bohové Apollón a Artemis. Díky tomu byl ostrov Délos jedním z nejvýznamnějších míst Apollonova kultu. Neuctíval se zde pouze Apollón, ale také Artemis a jejich matka Létó. Ostrov se stal svatou půdou, což znamenalo, že zde ženy nesměly rodit a ani se zde nesmělo umírat.

Ostrov Délos byl osídlen již v 3. tisíciletí př. n. l., kdy se zde usídlili Kárové. Ty posléze následovali Mykéňané a Iónové. V období antiky představoval Délos náboženské a obchodní centrum. Důležitost ostrova se projevila i v budování významných staveb (chrám Naxijských, Terasa lvů, Apollonova socha, kolonáda Naxijských, Nikandrova socha atd.).

Roku 478 př. n. l. se Délos stal členem námořní Amfyktiónie, náboženského spolku řeckých států. Později se ostrov stal centrem a pokladnicí Athénského námořního spolku (jinak také řečeno Délského spolku). Cílem tohoto spolku byl boj proti Peršanům, kteří byli posléze vyhnáni z Řecka. Za nadvlády Makedonského království figuroval Délos mezi velmi významnými obchodními přístavy. Obchodovalo se zde s obilím, olejem, vínem a s otroky.

Za nadvlády Říma postupně začal klesat význam tohoto místa. Jeho úpadek byl dokonán roku 88 př. n. l., kdy na ostrov vtrhla vojska krále Mithridata Pontského, která ostrov zničila. Roku 69 př. n. l. jej ještě vyplenili námořní lupiči. a poté již obchod nebyl obnoven.