Řečtí hrdinové a postavy

Héraklés (Herkules)

Heracles, Hercules

Héraklés (Herkules) je v řecké mytologii syn Diův a Alkménin a zároveň je největším hrdinou celé mytologie. Herkules byl obdařen nesmrtelností, a byl tak uznáván jako polobůh s nadlidskou silou, odvahou a důvtipem. Za manželku pojal bohyni Hébé, se kterou měl dva syny Anikéta a Alexiara.

Herkules a jeho dospívání

Herkules vzešel ze spojení Dia a Alkmény, kterou Zeus oklamal tak, že na sebe vzal podobu jejího manžela, tírynthského krále Amfitryóna. Když se mělo dítě narodit, tak Zeus prohlásil: „Právě dnes spatří světlo světa největší hrdina." To však neuniklo Héře, která lstí donutila Dia, aby odpřísáhl, že kdo se toho dne narodí, bude vládnout všem mužům z Diova rodu. Následně zařídila to, že Alkménin porod byl opožděn a naopak Sthenelově manželce Nikippě se předčasně narodil syn Eurystheus. Tudíž z Hérakla se stal služebník Eurysthea.

Nesmrtelnost získal Hérakles tak, že byl lstí dán do náruče Héře a napil se z jejího prsu. To, že získal nesmrtelnost, Héru rozzuřilo a poslala na něj dva hady. Héraklés je však oba uškrtil.

V mládí převyšoval všechny vrstevníky postavou, silou i odvahou. Na venkově například zabil kithairónského lva, který pustošil tamní stáda. Posléze se oblékl do jeho kůže a místo přilby nosil jeho rozevřené čelisti. Když se o tomto skutku dozvěděl král Thespios, tak se rozhodl k hrdinovi každou noc posílat jednu ze svých 50 dcer. Chtěl tím získat mocné potomky. A to se mu splnilo, protože jeho dcery porodily 52 potomků.

Po návratu do rodných Théb pomohl Herkules odrazit armádu krále Ergínose, čímž zachránil celé město. Za tento skutek dostal za manželku dceru thébského krále Kreóna jménem Megara. S ní měl Herkules tři syny.

Héraklovy úkoly

Diova manželka Héra byla známá tím, že Diovým milenkám i jeho nemanželským potomkům připravovala neustálá příkoří, což platilo i pro Herkula. A tak se nemohla dívat na jeho poklidný život a seslala na něj šílenství. V něm Héraklés zabil své tři syny a také dvě Ífiklovy děti. Posléze, když z něj bylo šílenství sejmuto, vyrazil hrdina do Delf, aby zjistil, jak se má z tohoto hrůzného činu očistit.

Zde mu bylo řečeno, že má odejít ke králi Eurystheovi a vykonat deset uložených prací. Herkules vyrazil do Argu a usadil se na hradě Tírynthu, odkud vyrážel plnit zadané úkoly.

K plnění úkolů dostal také vzácné dary - Hermés mu daroval meč, Apollón luk a šípy, Héfaistos zlatý hrudní krunýř, Athéna roucho, Poseidón mu daroval koňské spřežení a Zeus neprorazitelný štít.

Úkoly, které měl Herkules splnit:

1. Zabít nemejského lva

Toto obrovské zvíře mělo neprorazitelnou kůži, od které se odrážely jak šípy, tak i meč. Lva nakonec Herkules uškrtil.

2. Zabít Hydru

Tato příšera žila v hluboké bažině a měla hadí tělo a devět hadích hlav, z nichž jedna byla nesmrtelná. K tomu měla jed, který dokázal zabít takřka cokoliv a kohokoliv. V tomto úkolu hrdinovi pomohl syn jeho přítele Ioláa. Pomocí ohnivých šípů dostal Hydru z doupěte. Když ji však zničil jednu hlavu, tak jí vyrostly dvě nové. A tak jí začal hlavy upalovat, protože poté již hlavy nevyrostly. Na závěr usekl i nesmrtelnou hlavu a Hydra zemřela. V její krvi si namočil hroty šípů, které následně používal jako mocnou zbraň.

3. Chytit kerynejskou laň se zlatými parohy

Herkules laň chytil tak, že jí šípem prostřelil obě nohy. Následně se omluvil bohyni Artemis a vinu za lov laně shodil na Eurysthea, jehož úmyslem bylo poštvat bohyni proti Héraklovi.

4. Chytit erymanthského kance

Toho hlasitým křikem vyhnal z houští, zahnal jej do hluboké závěje a následně jej svázal řetězy. Následně jej živého donesl do Mykén. Zde se připojil k Argonautům na cestu do Kolchidy.

5. Vyčistit Augiášovy chlévy

K tomu pomohl Héraklovi trik, že vyhnal stáda z ohrady a následně změnil tok dvou blízkých řek Alfeios a Péneios. Jejich proud se prohnal ohradami, stájemi a okolními poli, čímž dokázal odplavit veškerý léty nahromaděný hnůj.

6. Zahnat stymfálské ptáky

Tito velcí ptáci zabíjeli lidi (padalo z nich mosazné peří) a svým jedovatým trusem ničili porosty. Herkulovi pomohla bohyně Athéna, která mu dala kovová chrastítka. Hrdina jimi dělal tak obrovský hluk, že ptáci vyděšeně odlétali do dálek až k Černému moři.

7. Přivést krétského divokého býka

Tento býk ničil všechno na celém ostrově. Héraklés ho holýma rukama chytil a v dlouhém zápase zkrotil tak, že ho mohl přivést do Mykén. Eurystheus jej posléze věnoval Héře a následně mu dal svobodu. Býk posléze plenil okolí Athén, kde jej zabil hrdina Théseus.

8. Přihnat Diomédovy lidožravé koně

Thrácký král Diomédes své koně krmil masem svých hostů. Hérakles přemohl čeledíny, koně zahnal k moři a nechal je hlídat svým přítelem Abdérem. Následně musel zpět odrazit útok krále Dioméda. To se mu podařilo, avšak to byl již jeho přítel Abdér roztrhán koňmi. Héraklés tak zahnal koně do Mykén a Eurystheus je pustil na svobodu. Koně pak rozsápala divoká zvěř.

9. Přinést pás královny Amazonek

Na cestu si s sebou vzal oddíl věrných přátel, díky nimž odrazil útok divokých Bebryků na zemi krále Lyka. Za to sklidil takovou slávu, že i královna Amazonek Hippolyta mu vyšla vstřív a chtěla mu dobrovolně dát svůj pás. V tu chvíli se do děje vložila Héra a vznesla pomluvu, že Héraklés chce královnu zabít. Vznikl z toho boj s mnoha mrtvými. Několik Amazonek bylo i zajato a mezi nimi byla i Antiopa, kterou si později vzal za ženu Théseus.

10. Přihnat dobytek obra Géryona

Géryonés byl obr s třemi těly. První překážkou v úkolu byl pes Orthos a hlídač obr Eurytión. Ty Herkules dokázal zabít stejně jako jejich pána Géryona. Po cestě zpět musel hrdina přemoci siláka Eryka (ukradl mu krávu) a obra Káka (další zloděj). Před cílem seslala Héra na dobytěk zuřivost a hrdina měl plné ruce práce uhlídat celé stádo.

11. Přinést tři zlatá jablka ze zahrad Hesperidek

Tuto zahradu Hesperidky (dcery Titána Atlanta) opatrovaly bohyni Héře. Samotnou jabloň střežil neúnavně bdělý drak Ládón, obtočený kolem stromu. To, kde daná zahrada leží, mu prozradil mořský bůh Néreus. Před zahradou nalezl Atlanta, který držel nebeskou klenbu a požádal jej, aby mu jablka přinesl s tím, že za něj klenbu podrží. Atlás za chvíli jablka přinesl a nabídl se, že je Eurystheovi donese sám. Herkluses na oko souhlasil, ale trikem vrátil Atlásovi klenbu tak, že si chtěl lépe podložit rameno a v té chvíli mu klenbu předal zpět. Eurystheos nakonec jablka vrátil zpět Herkulovi, který je poté dal Athéně, která je předala nymfám, čímž se vlastně opět dostaly k Héře.

12. Přivést psa Kerbera, strážce podsvětí

Předtím se ale nikdo živý z podsvětí nevrátil. Hermés dovedl hrdinu k tajnému vchodu v blízkosti propasti Tainaru. Zde se jej ujala Athéna která jej provedla krajinou stínů. Převozník Charón byl z obrovského návštěvníka tak vyděšený, že jej převezl přes řeku Styx. U brány Tartaru nalezl Héraklés své přátele Thésea a Peirithoa přilepené na krutých křeslech. Thésea zachránil, ale druhý zde musel zůstat navěky. Následně jej přijal samotný Hádés. Po žádosti o vydání Kerbera si Hádés vymínil, že to hrdina musí zvládnout bez kyje i šípů. Tohoto obrovského psa s hadím ocasem, ostny a dračí hlavou nakonec dusil tak, že nestvůra začala prosit o život. Následně se společně vydali do Mykén. Zde se král Eurystheus vyděsil pohledem na Kerbera a prosil Hérakla, ať jej rychle odvede zpět.

Úkolů tedy nakonec nebylo deset, ale dvanáct, protože král dva neuznal - Augiášův chlév a zabití Hydry. Za toto se mu Herkules později pomstil tím, že dobyl jeho zemi a posléze jej i zabil.

Když Héraklovi skončila služba u Eurysthea splněním dvanáctého úkolu, tak byl volný. Následně přenechal svoji první manželku Megaru svému synovci a příteli Ioláovi. Sám pak opustil Théby a vrátil se do Tírynthu.

Později ve vzteku zabil Eurytova syna Ífita, který jej nařkl z krádeže koní. Když posléze ve věštírně hledal odpověď na to, jak se má očistit, tak zjistil, že se musí stát otrokem lydské královny Omfalé.

Posléze se začal mstít všem svým nepřátelům. Když se mstil králi Eurytovi, tak Héraklovi do těla vnikla krev Kentaura Néssa. Pozvolna umírající hrdina se vydal na horu Oeta, kde si nechal postavit pohřební hranici, na kterou ulehl. Nikdo však tuto hranici nechtěl zapálit. Odhodlal se k tomu jen jeho přítel argonaut Poeas, který za to dostal Héráklův luk a otrávené šípy, které nikdy neminou cíl.

Po vzplanutí hranice byl Herkules převezen ve zlatém voze na nebe. Zde jej všichni vítali, nabídli mu nektar a amrózii a byl prohlášen za nesmrtelného. Zášť k němu překonala i Héra, která mu dala za manželku svoji dceru Hébu. Herkules dodnes sídlí na nebi, hned vedle souhvězdí Hydry.

Další hrdinské činy Hérakla

Cestou Egyptem založil Héraklés „město o sto branách“, které nazval Théby na počest svého rodného města.

Osvobodil Prométhea, kterému každý den trhal játra obrovský orel. Héraklés tohoto orla sestřelil. Zeus byl rozhořčen a požadoval, aby Prométheus šel dobrovolně do Tartaru, či jej nahradil někdo jiný. Héraklés navrhl, aby svou nesmrtelnost dal Prométheovi Kentaur Cheirón, který byl nešťastně zasažen Héraklovým šípem při lovu erymanthského kance. Díky nesmrtelnosti byl Cheirón nevyléčitelně zraněný, ale nemohl zemřít.

Na Olympu pomohl Diovi v boji proti Gigantům. Ti se vzbouřili a bohové je nemohli zabít kvůli jejich bylině, díky níž byli imunní proti zbraním bohů. Ne však proti lidským zbraním. Herkules všechny pobil a dostalo se mu velké chvály.